Aydınlatma ve Açık Rıza Metni Amacı ve Kapsamı

Sunlego Enerji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.  (Aydınlatma ve Açık Rıza Metni kapsamında “Firma veya SUNLEGO” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Sunlego Enerji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme ve bilgilendirilen hususlarda açık rızanızın alınması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu bilgilendirme, SUNLEGO’nun iş ortaklarına, tedarikçilerine, müşterilerine, potansiyel müşterilerine, bayilerine, potansiyel bayilerine ve bunların tamamının yetkili ve/veya personellerine, içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz “www.plurawatt.com” ve aynı domain uzantılı internet sitelerimizin (“İnternet Sitelerimiz”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya mezkur internet sitelerine üye olan ya da iletişim formu dolduran (“Üyelerimiz”) veya ziyaret edenlere (“Ziyaretçilerimiz”) yönelik Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metni gerekli olduğu durumlarda SUNLEGO tarafından güncellenecek ve yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Ticari ilişkinin başlaması/sürdürülebilmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, risk yönetim bilgileri, finansal bilgiler, gerektiği kadarıyla aile bireyleri ve yakınları bilgisi, referans bilgileri, görsel ve işitsel bilgiler, hukuki bilgiler, müşteri işlem bilgileri ve pazarlama bilgileridir. Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilecektir.

SUNLEGO, hiçbir koşulda tarafınızca sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamayacaktır. SUNLEGO sistemlerine kayıt olduğunuz esnada verilen giriş bilgilerinizi, kullanıcı adını ve şifrenizi korumakla yükümlü olmaktasınız. SUNLEGO’nun sahibi olduğu internet sitelerinde; cookie uygulaması gibi) site içerisindeki internet hareketleri kaydedilMEmektedir.

1. Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: Sunlego Enerji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.  
Adres: Malıköy Başkent OSB Mah. Semt Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:6 Sincan, Ankara, Türkiye

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz,

 • Otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, bayi portalı, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak;
 • Bayilik sözleşmesi, tedarikçi sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, satın alma sözleşmesi vb. gibi çeşitli sözleşmeler kanalı ile;
 • Firmamız internet sitesi, bayi portalı ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalarla,
 • İnternet Sitelerimizi kullanmak ve/veya bunlara kayıt veya üye olmak amacıyla sağlanan bilgiler ile;
 • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, bayilerimiz, fabrikalarımız, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, dijital, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, ve bayi portalı vb gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
 • Firmamız ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda 4. maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte, kaydedilebilmekte, depolanabilmekte, muhafaza edilebilmekte, yeniden düzenlenebilmekte, müşteriler, bayiler, şirketin faaliyetlerini yürütmesi sırasında gerekli olabilecek üçüncü kişiler ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilmekte ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktırabilmekte, sınıflandırılabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak 3. Maddede yer alan veriler toplanmaktadır;

3. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firmanın ticari ilişkileri kapsamında veya firmanın sizlerle olan ilişkisi dahilinde ya da firmanın idaresi ve işin yürütülmesi veya şirket politikalarının uygulanması ve Bayi ve Potansiyel Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bayi ve Potansiyel Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Üyelerimize/Ziyaretçilerimize destek hizmeti sağlanması, tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesi, Firmamız tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, internet sitelerimize, mobil uygulamalarımıza ve mobil web sitelerimize iletilen üyelik taleplerinin değerlendirilmesi ve üyelik ilişkisinin kurulması, elektronik posta, SMS ya da sesli görüşme ile iletişim sağlanması ve bildirim yapılması, pazar araştırmaları ve istatistiki çalışmaların yapılması, şirket içerisindeki talimat ve prosedürlerin uygulanması, etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, okuyucu, dinleyici ve izleyici memnuniyetinin ölçülmesi, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, reklam satışlarının gerçekleştirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, optimizasyon, denetim, istatistikî analiz, risk yönetimi, üye doğrulama işlemlerinin yapılması, konuma bağlı veya konumla ilişkili İnternet Sitelerimize ait fonksiyonların kullandırılması, profilleme, işbirliği yapılan üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından Üye/Ziyaretçilere pazarlama yapılması  amacıyla işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad, Doğum Tarihi /Doğum Yeri, Sosyal Kimlik / T.C Kimlik Kartı, Unvan Bilgileri, Cinsiyet, Sürücü Ehliyet Numarası, Vesikalık Fotoğraf, Doğum Yeri, Yaşı, Ehliyet, SGK Sicil No, Uyruk,)

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Telefon numarası, Mail adresi, ikametgâh vb.)

Özlük Verisi: Bu veri kategorisi Bayi, Tedarikçi veya Potansiyel müşteri ile personelleri ile düzenlenen Sözleşmeleri,

Hukuki İşlem: Bu veri kategorisi Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi)

İşlem Güvenliği: Bu veri kategorisi IP adresi bilgileri,bayi portalı, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir. (Güvenlik anahtarları, Şifre, Kullanıcı adları)

Finans: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka Hesap No, IBAN, finansal detaylar, bordrolar, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri)

Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kişiye ait görsel ve işitsel verilerin bulunduğu veri grubudur. (Kimlik Fotokopisi Ön Yüzü, Fotoğraf)

Dijital İz Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur. (Log, bayi portalı vb.)

Kayıt/Üyelik/Kullanım Sırasında Paylaşılan Bilgiler: İnternet Sitelerimizi kullanmak veya bunlara kayıt veya üye olmak için sağlamış olunan bilgilerdir. (Bir hesap oluşturmak, yorum göndermek, haber bülteni almak veya bir yarışmaya veya çekilişe katılmak için)

Mobil Uygulamalar Aracılığıyla Alınan Bilgiler: Mobil uygulamalarımızı kullanırken paylaşılan bilgiler; konum bilgisi, medya dosyaları, profiller, kişiler, depolama, kablosuz ve bluetooth bağlantı detayları gibi bilgileri içerebilir.

Anketler Aracılığıyla Alınan Bilgiler: İnternet Sitelerimizde yer alan anketlere verilen yanıtlardır.

Sosyal Medyadan Alınan Bilgiler: Bir sosyal medya hizmeti üzerinden İnternet Sitelerimize erişir veya giriş yaparsanız veya İnternet Sitelerimizde yer alan bir hizmeti bir sosyal medya hesabına bağlarsanız, topladığımız bilgiler arasında kullanıcı kimliğiniz ve/veya bu sosyal medya hizmeti ile ilgili kullanıcı adınız, profil resminiz, elektronik posta adresiniz veya arkadaş listeniz ve bu sosyal medya hizmeti ile bağlantılı olarak kamuya açık hale getirdiğiniz bilgiler gibi sosyal medya hizmetinin bizimle paylaşmasına izin verdiğiniz her türlü bilgi ve içerik de yer alabilir. Sosyal medya hizmetleri üzerinden hizmetlerimize eriştiğinizde veya İnternet Sitelerimizdeki bir hizmeti sosyal medya hizmetlerine bağladığınızda, SUNLEGO’yu işbu Aydınlatma Metni’ne uygun bir şekilde bu tür bilgi ve içerikleri toplama, saklama ve kullanma konusunda yetkilendirmiş olursunuz.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler: Çerezler ve diğer izleme teknolojileri (beacon, tarayıcı çerezleri, pikseller, işaretçiler ve sair çerezler) üzerinden size ait verileri toplayabiliriz.

İmza Verisi: Kişiye ait imza bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (İmza Fotokopisi/Tarama)

4. Toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,
 • Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi,
 • Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme,
 • Siparişlerin teslimi/iadesi/nakliyesi,
 • Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi ve satış sonrası destek verilmesi,
 • Bayi ve potansiyel müşteri tanıtım, denetim ve değerlendirmelerinin yapılması
 • Teknik destek hizmetinin verilebilmesi amacıyla,
 • Önceden onay verilmesi kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek   için elektronik ileti gönderilmesi,
 • İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi,
 • Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,
 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),
 • e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Teklif gönderilmesi ve sözleşme oluşturulması, aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi, karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alım/satışının yürütülmesi,
 • İletişim kurulması, finansal ilişkilerin yürütülmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, eğitimlerin organize edilmesi, tanıtım ve ürün bilgilendirmesi yapılması, servis ve uygulama bültenlerinin dağıtılması, teknik bilgilendirme yapılması, toplantı organizasyonlarının yapılması,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Firmanın verdiği hizmetin gereklerinin, kurulan sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi,
 • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Ticaret Kanunu,  3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden müşteri/potansiyel ile irtibata geçebilmek,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Üyelerimize/Ziyaretçilerimize destek hizmeti sağlanması, tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesi,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

5. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 • Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
 • Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Ödeme hizmetleri, risk limiti belirlenmesi, teminatlandırma, borç yapılandırılması amaçlarıyla bankalar ve ödeme aracı sistemleri şirketleriyle,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • SUNLEGO’nun kullandığı bilişim teknolojileri gereği bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • SUNLEGO tarafından kullanılan bilişim sistemlerinin işlerliği ve güvenirliliği açısından ilgili tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırmak amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
 • Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,
 • SUNLEGO’nun ortakları/hissedarlarıyla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar
 • Özel sigorta şirketleri, bankalar,
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler/bağımsız denetim şirketleri
 • Doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız
 • Bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz
 • Denetçiler
 • Danışmanlar
 • İş ortakları
 • Firmanın işini yürütmesi, mal ve hizmet üretmesi nedeniyle ilişkide bulunacağı yurt içi/yurt dışı kuruluş, gerçek ve tüzel kişiler

6. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi aşağıda belirtilmektedir;

SUNLEGO, müşterilere, üyelere, ziyaretçilere, potansiyel müşterilere, bayiler/iş ortakları/tedarikçilere ve personellerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. SUNLEGO, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanunu uyarınca 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür.

Müşteriler, Üyeler, Ziyaretçiler, Potansiyel müşteriler/iş ortakları/tedarikçilerin ve personellerinin kişisel bilgileri 1 yıl boyunca saklanmaktadır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabileceksiniz.

7. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK'nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

8. Açık Rıza Gerektirmeyen Hükümler

KVKK gereğince Kanunda sayılan aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, açık rızanız aranmaksızın genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi mümkündür:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

- Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

9. İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

i) Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ii) İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması için başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin SUNLEGO için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak SUNLEGO’nun <…………..> adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. SUNLEGO tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak SUNLEGO’ya iletilmesi gerekmektedir. Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

İşbu metin SUNLEGO’nun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğinin ispatı ve açık rızanızın alınması amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır.